Algemene Voorwaarden van Harvest Automotive

Algemene voorwaarden Harvest  Automotive BV, gevestigd en kantoorhoudende aan het De Wel 34 te (3871 MV) Hoevelaken, KvK 020701880000. Deze algemene voorwaarden zijn deponeert bij de KvK  Midden-Nederland onder nummer 020701880000

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: iedere bezoeker van de internetsites van Harvest Automotive, dan wel natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Harvest Automotive in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Harvest  Automotive: Harvest  Automotive BV.;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Koper en Harvest Automotive tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Harvest Automotive en op alle terzake met Harvest Automotive aangegane Overeenkomsten.
2.2 Door het gebruik van de internetsites van Harvest Automotive  en/of het plaatsen van een bestelling bij Harvest Automotive aanvaardt Koper deze Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites van Harvest Automotive.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van kracht en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze Voorwaarden vervangen worden door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen of prijsopgaven van Harvest Automotive zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Harvest Automotive behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is en als gevolg van valutawijzigingen.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4 Een Overeenkomst welke via een internetsite van Harvest Automotive wordt gesloten komt tot stand op het moment dat Harvest Automotive een gegeven order schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Harvest Automotive de orderbevestiging verzendt. In door Harvest Automotive bepaalde gevallen kan een overeenkomst  eveneens telefonisch tot stand komen.
3.5 Harvest Automotive is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Harvest Automotive dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.6 Koper en Harvest Automotive komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Harvest Automotive gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Harvest Automotive garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
4.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan onder meer geschieden door vooraf per bank(giro) te betalen, contant bij afhalen in een van de vestigingen of onder rembours. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Harvest Automotive.
4.3   Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de Overeenkomst te ontbinden binnen vijf  (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Harvest Automotive.
4.4 Indien Koper met enige betaling in gebreke blijft, is Harvest Automotive gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende en verdere Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5 Indien Koper de betalingstermijn heeft overschreden is koper door het enkele verloop van de termijn in verzuim. Harvest Automotive is dan bevoegd de wettelijke rente te vorderen over het verschuldigde bedrag van de dag af dat het verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn. Daarnaast is Harvest Automotive bevoegd vergoeding van de buitengerechtelijke kosten te vorderen, onverminderd de gerechtelijke  kosten  welke Koper verschuldigd  is en onverlet het recht van Harvest Automotive om volledige vergoeding van de genoemde kosten te vorderen.. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag (inclusief rente) met een minimum van € 75,-.

Artikel 5 Aflevering en levertijden
5.1 Harvest Automotive streeft ernaar om producten binnen twee werkdagen te leveren. Sommige producten kunnen een langere levertijd hebben. Harvest Automotive is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door de door Harvest Automotive  ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Harvest Automotive.
5.2 De aangegeven levertijden zijn indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Harvest Automotive schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
5.3 Zodra de te leveren producten aan Koper zijn geleverd, gaat het risico over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico op dat moment over op  Koper.
5.4 Artikel 5.3 is niet van toepassing indien Koper de bestelling afhaalt in een vestiging van Harvest Automotive. Het risico gaat dan op Koper over indien Koper het product in ontvangst heeft genomen.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op Koper indien hij al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Harvest Automotive verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde producten gaat over op Koper op het moment van aflevering aan Koper.

6.2 Koper mag de producten voordat de eigendom daarvan is overgegaan niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins.

Artikel 7 Bedenktijd

7.1 Voor overeenkomsten met consument-kopers die via internet tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij in het kader van door een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluiten gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, geldt dat de consument-koper het recht heeft zonder opgaaf van reden de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Hiervan zijn uitgezonderd de gevallen bepaald in artikel 7.2 en 7.3.
7.2 Bij gepersonaliseerde producten vervalt het recht op ontbinden van de Overeenkomst.
7.3 Door het verbreken van de verzegeling van Cd’s en Dvd’s vervalt de mogelijkheid om dit artikel te retourneren.
7.4 Indien Koper de Overeenkomst heeft ontbonden dan draagt Harvest Automotive zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen nadat Harvest Automotive het geretourneerde product heeft ontvangen. De verzendkosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

8.1 Koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Indien Koper van oordeel is dat het product niet aan de Overeenkomst beantwoordt dient Koper binnen vijf (5) dagen Harvest Automotive daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Harvest Automotive heeft dan het recht het product tegen retournering van het oorspronkelijke product te vervangen, dan wel om het factuurbedrag te restitueren. Harvest Automotive is niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 9 Garantie

9.1 Voor de door Harvest Automotive geleverde producten geldt de garantie zoals vermeld bij de producten conform de garantie zoals deze door de fabrikant wordt gegeven.

9.2 Garantie is in alle gevallen beperkt tot: a. fabrieksfouten en omvat derhalve geen gebreken en schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik door Koper of een derde; b. tot vervanging of reparatie van het geleverde; c. levering aan kopers in Nederland.

9.3 De garantie vervalt: a. bij doorverkoop van de geleverde producten, termijn partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; b. bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door koper of een derde of na wijzigingen, veranderingen of reparatie door koper van het geleverde.

9.4 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten Overeenkomst(en) voldoet, kan koper geen beroep doen op garantie.
9.5 Aanspraak op garantie is alleen mogelijk onder overlegging van de oorspronkelijke aankoopfactuur. 9.6 Verzend- en onderzoekskosten zijn voor rekening van Koper.

9.7 Indien het product niet aan de Overeenkomst beantwoordt heeft Harvest Automotive het recht het product te repareren alvorens Koper aanspraak op vervanging kan maken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Harvest Automotive is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.

10.2 Harvest Automotive kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

10.3 Aansprakelijkheid van Harvest Automotive voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

10.4 Indien Harvest Automotive, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.5 De aansprakelijkheid van Harvest Automotive is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Harvest Automotive in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle Overeenkomsten tussen Koper en Harvest Automotive waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen Koper en Harvest Automotive die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij partijen alsdan een alternatieve vorm van geschillenbeslechting overeen komen.